เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินภายใต้กรอบ กลยุทธิ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม ในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข โดย 12 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 5 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 ทีม
เข้าร่วม เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป.

สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายกิจกรรมได้ที่ :- https://photos.app.goo.gl/EdB4hoA1XuGqgmbn6

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3