ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ นายพนม ธุระนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 11/2566

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
โดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ นายพนม ธุระนนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส คณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส
ทุกภาคส่วน รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนและภารกิจงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สำคัญเร่งด่วน
ในด้านต่าง ๆ โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3