ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านวังบง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านวังบง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส พร้อมเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
มีความพร้อมและสามารถนำนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3