->>ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ครั้งที่ 1/2567 ด้านงานพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ครั้งที่ 1/2567 ด้านงานพัฒนาการศึกษา
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 โดยเป็นการประชุมเพื่อทราบการรายงานขอย้ายผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว (Home School) ,ทุนการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2566 , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านสาขาวิชา สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์), การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบที่ 1) การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับ พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา, โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา จังหวัดสกลนคร โดยผ่านกลไกของ กศจ. รวมทั้งการร่วมพิจารณา ,ขออนุมัติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นต้น

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3