การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

                     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายนรงค์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาให้กับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการต่อยอด ส่งเสริมทักษะ รวมถึงการต่อยอดการจัดตั้งศูนย์การกีฬาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านการกีฬา ผลักดันให้เกิดทักษะเฉพาะด้านสู่ระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไป โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ด้านการกีฬา ในการระดมความคิดและการร่วมวางแผนการดำเนินงานการแข่งขั้นต่าง ๆ ดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานด้านกีฬา สรุป วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินการงานด้านกีฬา เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดกาารด้านกีฬาทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3
                      นายนรงค์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/ประธานการประชุม เปิดเผยว่า ” การดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก อบจ.สกลนคร และเกิดจากการระดมทุนเพื่อนำรายได้ในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 อีกทั้งยังเฟ้นหานักเรียนที่มีความสามารถ ทักษะพิเศษด้านกีฬาให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้ถูกทาง เพื่อให้เด็กได้มีความสุขในการเรียนรู้ และปูทางให้สามารถแสดงความสามารถของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งยังมีความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาฯให้กับเด็กเหล่านี้ ได้มีเพิ่มเติมทักษะให้ถุกทางอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดีของเด็กอีกด้วย”
                     การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย และอำเภอบ้านม่วง ในการจัดการแข่งขันร่วมกัน โดยแยกการแข่งขันกึฬาหลากหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล กรีฑา เทเบิลเทนนิส อีสปอร์ต บาสเกตบอล เป็นต้น แยกเป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียน รวมทั้งเพิ่มเติมในส่วนการแข่งขันผู้บริหารและครูร่วมด้วย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3