การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและคุรุชนคนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและคุรุชนคนคุณธรรม ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งมีผู้ส่งผลงาน ดังนี้ 1.นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 1.1 ประเภทผู้บริหาร (ด้านการบริหาร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม) จำนวน 13 ผลงาน 1.2 ประเภทครู (ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม) จำนวน 30 ผลงาน 2.คุรุชนคนคุณธรรม 2.1 ประเภทผู้บริหาร จำนวน 26 ราย 2.2 ประเภทครู จำนวน 260 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งเป็นตัวแทนไปยังระดับเขตตรวจราชการในลำดับต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3