เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดค่าย ทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TEC) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TEC) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แยกแยะ ประเมินสถานการณ์ด้วยหลักเหตุผล หาทางเลือกและตัดสินใจในสถานณ์ต่าง ๆอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3