สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี จัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 …… (อ่านต่อ)

สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี จัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมต่อการเรียนการสอน สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิต เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม/เรียนรวม จำนวนกว่า 230 คน ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ เขต 8 อุดรธานี นางสาวชญานันท์ ขันธะชัย นักจิตวิทยาและคณะวิทยากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบุคลากรและผู้อำนวยโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมเป็นอย่างดี

ด้าน นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 กล่าวว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561 เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ ทักษะครูผู้สอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการพัฒนาความรู้ในกับตัวผู้เรียนพิการเรียนรวม เรียนร่วมพัฒนาตนสู่สังคมได้อย่างปกติ เข้ากับสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต และนำสู่การพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป”

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3