เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อม บรรยายพิเศษในการประชุมโครงการเสริมสร้่างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการเสริมสร้่างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดสกลนคร โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และมีจิตสำนึกตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับนโยบายและในระดับการปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ อดีต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และนายปรีชา เดือนนิล ข้าราชการบำนาญ  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พร้อมนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดยนายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะ โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้านความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ทักษะด้านกระบวนการความคิด ความมีจิตอาสา และอยู่อย่างพอเพียง โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ :- https://photos.app.goo.gl/bxjrtpjcHrUrJyQj8

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3