ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านตาดโตน ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ให้กำลังใจครอบครัว นายธนวัฒน์ บุญรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตาดโตน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สน.3 ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ในการนี้ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท จากกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สน.3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3