เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 โดยสรุปสาระสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ/เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา/เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู และการแจ้งข้อราชการจาก สพฐ. ต่อจากนั้นในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. ประชุมรอง ผอ.สพป.สน.3/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7/2562 โดยการประชุมวางแผนการบริหารจัดการด้านการศึกษา รวมทั้งข้อราชการที่เร่งด่วนสำคัญ.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3