เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย คณะศึกษานิเทศก์ รับกล่องแบบทดสอบ O – NET และกล่องกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. โดยจัดเก็บข้อสอบไว้ยังห้องมั่นคงเก็บมิดชิดก่อนส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบส่งมอบให้สนามสอบ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดยคณะศึกษานิเทศก์ รับกล่องแบบทดสอบ O – NET และกล่องกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. โดยจัดเก็บข้อสอบไว้ยังห้องมั่นคงเก็บมิดชิด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการคัดแยกกล่องข้อสอบและกล่องกระดาษคำตอบ
แบ่งกลุ่มตามสนามสอบ พร้อมจัดผู้ดูแลตลอดเวลา ก่อนส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบส่งมอบให้สนามสอบในแต่ละวัน ซึ่งกำหนดจัดการสอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3