เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามกิจกรรม ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามกิจกรรมขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์ณ ลานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงของบุคลากรในสังกัด อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3