เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและ ประเมินผลตามแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. ในการกำหนดแนวทางการใช้ข้อสอบในการทดสอบปลายปีของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะที่สำคัญและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการเลือกใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุจุดหมายตามหลักสูตร ตามประกาศ สพฐ. เรื่องแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านวัดและประเมินผล

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3