เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ให้โอวาทและ บรรยายพิเศษกับผู้รับการอบรมฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ให้โอวาทและบรรยายพิเศษกับผู้รับการอบรมฯ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ สพฐ. ในการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ รอบตัวและพัฒนากระบวนการความรู้ ความคิด
ทัศนคติ อารมย์พร้อมทักษะชีวิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มี.ค. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (วีเทค) ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูและนักเรียนแกนนำจาก จำนวน 20 โรงเรียน 100 คน

ด้าน นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นมุ่งเน้นให้นักเรียนที่เป็นแกนนำได้มีความรู้ในการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง พร้อมเข้าใจยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนๆ และการปฏิบัติตนให้ดี ห่างไกลยาเสพติด เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณท่านทนงศักดิ์ โยธายุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (วีเทค) เป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนค และ สพม.23 ที่ได้นำความรู้เผยแพร่สู่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้”

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เปิดเผยว่า ” การอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้น ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 , วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (วีเทค) และคณะทีมงานที่ได้จัดให้ลูกๆนักเรียนได้มีความรู้ทักษะชีวิตที่ดี  การจะโตขึ้นเป็นบุคลากรที่ดีของชาตินั้น ย่อมต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และเด็กๆ ต้องคำนึงว่าในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน สิ่งใดดี ควรปฏิบัติ สิ่งใดที่ทำแล้วพ่อแม่ภูมิใจ คนรอบข้างภูมิใจ และสิ่งใดที่ทำให้ท่านเหล่านั้นเสียใจ ก็ต้องคิดไตร่ตรอง เพื่อคำนึงถึงอนาคตที่ดีของตัวเราเอง การเข้าใจในตัวตนของตัวเอง ควบคุมอารมย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไปในทางที่ดี เว้นต่ออบายมุข และสิ่งเร้าที่ไม่ดีต่าง ๆ อีกทั้งการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การรอบรู้ข่าวสารรอบตัว เช่น การเลือกตั้ง เป็นสิ่งที่นักเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่นควรต้องแสวงหาความรู้รอบตัวให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ”

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่ถึงประสงค์ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 80,000 บาท เพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรม ซึ่งทักษะชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคล มีความสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่พัฒนาทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมย์ และทักษะชีวิต ที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่จะช่วยให้เลือกดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมจากอำเภอวานรนิวาส จำนวน 20 โรงเรียน และนักเรียนแกนนำจากโรงเรีนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอวานรนิวาส จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวม 100 คน คณะทำงาน-วิทยากร (จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ข้าราชการบำนาญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 23 และข้าราชการครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3) จำนวน 30 คน  รวมจำนวน 150 คน

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3