เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรฐานทางจริยธรรม” และ “พระราโชบาย ร.10” ในการอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูด้านวิชาการโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติวิทยากร จาก นางสาวสุนิสา พรมบุตร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสกลนคร บรรยาย

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ :-

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-3-488106898012128/photos/?tab=album&album_id=1202824513207026

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3