เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพสพป.สน.3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพสพป.สน.3 โดยเป็นการความร่วมมือระหว่างสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใน เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิทางลูกเสือ
สามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3