เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแจ้งการขับเคลื่อนในนโยบายด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ,การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณให้เป็นรูปธรรม รายงานผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ฯลฯ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3