ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ ร.ร.บ้านขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ ร.ร.บ้านขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเน้นย้ำให้ตรวจดูความพร้อมในทุกด้าน ทั้งุอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานที่ รถรับส่งนักเรียน อาหารกลางวัน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3