ร.ร.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป.สกลนคร 3 ไอเดียบรรเจิดกางมุ้งป้องกันยุงในห้องเรียน ป้องกันไข้เลือดออกแพร่ระบาด

ร.ร.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป.สกลนคร 3 ไอเดียบรรเจิดกางมุ้งป้องกันยุงในห้องเรียน ป้องกันไข้เลือดออกแพร่ระบาด

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สร้างไอเดียการป้องกันไข้เลือดออกในนักเรียน ด้วยการกางมุ้งป้องกันยุงในขณะเรียนหนังสือ โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

นายไมตรี ปัญหาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี เปิดเผยว่า “เดิมอาคารเรียนของเด็กเล็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 จะอยู่ด้านหน้าสนามกีฬา แต่ปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรม และทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น ด้วยสภาพด้านหลังอาคาร ติดกับที่ของประชาชนซึ่งเป็นป่ารกร้าง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหนะของไข้เลือดออก อันจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กๆนักเรียน จึงได้เกิดแนวคิดให้คุณครูกางมุ้งให้นักเรียนในขณะทำการสอน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเฉพาะเด็กๆชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน และ รพสต.ในชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมเป็นประจำ โรงเรียนมีการจัดทำวัน Cleaning Day ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ให้ความรู้แก่เด็กๆในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น การคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งน้ำขัง ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ที่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไข้เลือดออกอีกทางด้วย”

นายทินกร  อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 กล่าวว่า “ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้แจ้งนโยบายแผนการปฏิบัติงานให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการจัดทำแผนสถานศึกษา  ซึ่งควรมีแผนการปฏิบัติงาน / โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  มีกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น มีการจัดตั้งอบรมสารวัตรกำจัดยุงลาย  จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ฯ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งให้สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คอยแนะนำให้คำปรึกษาตลอด”

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในความกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด 190 คน ครู 14 คน อาคารเรียนทั้งหมด 6 อาคาร ใช้ได้ 4 อาคารเรียน บ้านพักครู 2 หลัง สภาพโดยทั่วไปติดวัดและป่ารกร้าง อยู่ในชุมชน สามารถทำการเรียนการสอนได้ครบชั้นเรียนตามปกติ และยังต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมด้านอาคารด้วย.

 

น.ส.วริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3