ติดต่อสอบถามข้อมูล

—————————————

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส
เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47120

หมายเลขโทรศัพท์ 042-792131-134
หมายเลขโทรสาร 042-791205
Facebook : sakonnakhon3.go.th
E-Mail : info@sakonnakhon3.go.th

ต่อ 101 กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 102 กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 104 กุล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 105 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 106 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ต่อ 107 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ต่อ 108 กลุ่มกฏหมายและคดี
ต่อ 109 กลุ่ม DLICT
ต่อ 110 หน่วยตรวจสอบภายใน

E-Mail สำหรับติดต่ด : contact@sakonnakhon3.go.th
Facebook งานประชาสัมพันธ์
Facebook สำนักงานเขตฯ

แผนที่เดินทางมายัง สพป.สกลนคร เขต 3

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3