กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3