คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
1. กลุ่มอำนวยการ  Download เอกสาร

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  Download เอกสาร
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  Download เอกสาร
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  Download เอกสาร

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3