ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
      อนุบาล 1
138
130
268
25
      อนุบาล 2
1,360
1,381
2,741
188
      อนุบาล 3
1,581
1,446
3,027
199
      รวมก่อนประถมศึกษา
3,079
2,957
6,036
412
      ประถมศึกษาปีที่ 1
1,888
1,735
3,623
210
      ประถมศึกษาปีที่ 2
1,775
1,733
3,508
206
      ประถมศึกษาปีที่ 3
1,702
1,707
3,409
202
      ประถมศึกษาปีที่ 4
1,772
1,742
3,514
205
      ประถมศึกษาปีที่ 5
1,830
1,703
3,533
204
      ประถมศึกษาปีที่ 6
1,880
1,767
3,647
206
      รวมประถมศึกษา
10,847
10,387
21,234
1,233
      มัธยมศึกษาปีที่ 1
682
586
1,268
62
      มัธยมศึกษาปีที่ 2
686
576
1,262
64
      มัธยมศึกษาปีที่ 3
585
525
1,110
61
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
1,953
1,687
3,640
187
      มัธยมศึกษาปีที่ 4
13
10
23
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 5
9
7
16
2
      มัธยมศึกษาปีที่ 6
9
7
16
1
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
31
24
55
4
      รวมทั้งสิ้น
15,910
15,055
30,965
1,836

 

อำเภอ
อนุบาล
ประถม
มัธยม ต้น
มัธยม ปลาย
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
วานรนิวาส
1,294
1,203
2,497
181
4,419
4,296
8,715
526
692
631
1,323
78
6,405
6,130
12,535
785
คำตากล้า
339
342
681
47
1,152
1,111
2,263
126
216
174
390
18
1,707
1,627
3,334
191
บ้านม่วง
750
721
1,471
95
2,643
2,440
5,083
292
569
559
1,155
55
31
24
55
4
4,020
3,744
7,764
446
อากาศ
696
691
1,387
89
2,633
2,540
5,173
289
449
323
772
36
3,778
3,554
7,332
414
รวมทั้งสิ้น
3,079
2,957
6,036
412
10,847
10,387
21,234
1,233
1,953
1,687
3,640
187
31
24
55
4
15,910
15,055
30,965
1,836

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อำเภอวานรนิวาาส)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อำเภอคำตากล้า)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อำเภอบ้านม่วง)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อำเภออากาศอำนวย)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนขนาดเล็ก)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนขยายโอกาส)

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3