เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ 336/2563 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 โดยเป็นการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางในของโรงเรียนทุกแห่งของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง , หนองสนม , เดื่อศรีวิชัย , กุดเรือคำ และลำห้วยโทงสหวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สน.3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และ ป.ป.ท. ในการประสานความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันพร้อมแนะแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง.

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-3-488106898012128/photos/?tab=album&album_id=1444802832342525&__xts__%5B0%5D=68.ARBdNDtnu9S5_o7VW-sm_ffJMtKcnIXH1e4xku4zAoKMYEnmt9_g918ru75GCUmn2vPIbTY37NOtWYizAbwIPtwPdtafXh8tlpMo0zWqdmCRV6q9-HdlhsNjaOvmRQ-Ks5zGnLn-F7biu4mjHs77CgDsSYxG9oPOJRKVCgiP9jjbX0RSUk3qFDpDl02ncn4RD5lUsIsN_AtbeGXQXSkKzNklBoZNevLniZZv58wulyfounxRetcrP-cV-i0Rvg27qjjFkK3XX-WBluraN0d4RP7iuQL–OCyLqFIQJTFH99DHwna-DnGkruGuKxX68-FV4P0CMBCeVkS6IjD9698OaMLoa-VLkWcmKrHyDZYJ386IWPXVJmggYcWiFW7yiGuC3Ds7afPcKih0_MYvhMRIY2JOki3DfLpCrjPMrI-fegjwKDJlbap1rwRtnNreVS0-Ktna31y85xKOKWnR9oS&__tn__=-UC-R

    

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3