เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ รอบที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ รอบที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลกับคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รับการประเมิน จะต้องรับการประเมินจากตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิในการปฏิบัติงานมี 10 ตัวชี้วัด …@ทินกร อินทะนาม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3