เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เยี่ยมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยเป็นการเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายพักแรมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกเสือ-เนตรนารี ที่ออกค่ายพักแรม โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำรงชีวิตในสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด และอบายมุข.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3