เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอวน้อย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอวน้อย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพภายในห้องเรียน รวมทั้งการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน การบริหารจัดการด้านอาหาร เสริมนม อาหารกลางวัน สภาพความปลอดภัยด้านภูมิทัศน์ในโรงเรียน สภาพอาคารเรียน การเดินทางของคณะครู และนักเรียน รวมทั้งสวัสดิภาพที่พักของคณะครูผู้สอนอีกด้วย.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3