เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมส่วนราชการต่างๆ ประชุมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญายาเสพติดในเยาวชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมตามแผนงานบูรณาการป้องกัน บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอ/สถานีตำรวจภูธร/สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/กศน.จากอำเภอวานรนิวาส คำตากล้า/บ้านม่วง และอากาศอำนวย จ.สกลนคร

 

   

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3