เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ โดยยึดฐานข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่ง สพป.สน.3 มีจำนวนเด็กออกกลางคัน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3