เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสาวัด อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสาวัด อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตาม ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย นโยบายภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับดี และโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3