เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมแก่บุคลากรแกนนำ ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1, 3 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 3

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3  ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการนำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมแก่บุคลากรแกนนำ ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1, 3 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 3 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด ในการช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง เพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดการประชุมเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 มีบุคลากรเขตละ 10 คน เข้าประชุม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3