การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปกิบัติการ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ รวมพลัง ยับยั้งการทุจริต พิชิต ITA” ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม พี ซี แกรนด์ โรงแรม พี ซี แกรนด์ จังหวัดสกลนคร

     บุคลากรแต่ละกลุ่มงานมีการระดมความคิดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และนำเสนอวิธีการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยได้รับความรู้ความเข้าใจจาก ส.ต.อ.หญิงสุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงานคณะ​กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสกลนคร

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3