ระเบียบหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษา

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3