เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล โดยได้จัดทำประกาศ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกาศต่อผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3