ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เเละโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบมอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซืิ้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เเละโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบมอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร

About กลุ่ม การเงิน

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3