ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 ก.ค. 63

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 63)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
      อนุบาล 1
146
141
307
27
      อนุบาล 2
1,356
1,263
2,619
190
      อนุบาล 3
1,447
1,439
2,886
190
      รวมก่อนประถมศึกษา
2,949
2,863
5,812
407
      ประถมศึกษาปีที่ 1
1,782
1,629
3,411
204
      ประถมศึกษาปีที่ 2
1,876
1,737
3,613
210
      ประถมศึกษาปีที่ 3
1,789
1,735
3,524
206
      ประถมศึกษาปีที่ 4
1,702
1,700
3,402
202
      ประถมศึกษาปีที่ 5
1,794
1,750
3,544
206
      ประถมศึกษาปีที่ 6
1,851
1,697
3,548
206
      รวมประถมศึกษา
10,794
10,248
21,042
1,234
      มัธยมศึกษาปีที่ 1
672
542
1,214
63
      มัธยมศึกษาปีที่ 2
635
557
1,192
64
      มัธยมศึกษาปีที่ 3
604
537
1,141
64
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
1,911
1,636
3,547
191
      มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
13
19
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 5
12
7
19
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
7
15
2
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
26
27
53
4
      รวมทั้งสิ้น
15,680
14,774
30,454
1,836

 

อำเภอ
อนุบาล
ประถม
มัธยม ต้น
มัธยม ปลาย
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
วานรนิวาส
1,252
1,181
2,433
174
4,375
4,223
8,598
525
712
632
1,344
78
6,339
6,036
12,375
777
คำตากล้า
336
323
659
46
1,166
1,112
2,278
126
199
152
351
19
1,701
1,587
3,288
191
บ้านม่วง
728
687
1,415
95
2,587
2,359
4,946
292
594
531
1,125
58
26
27
53
4
3,935
3,604
7,539
453
อากาศ
633
672
1,305
92
2,666
2,554
5,220
287
406
321
727
36
3,705
3,547
7,252
415
รวมทั้งสิ้น
2,949
2,863
5,812
407
10,794
10,248
21,042
1,234
1,911
1,636
3,547
191
26
27
53
4
15,680
14,774
30,454
1,836

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (อำเภอวานรนิวาาส)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (อำเภอคำตากล้า)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (อำเภอบ้านม่วง)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (อำเภออากาศอำนวย)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขนาดเล็ก)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขยายโอกาส)

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3