เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและครูประจำชั้น ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและครูประจำชั้น ประจำปี 2563 

ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

————————————-

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยา

ประจำสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา เพื่อให้ครูประจำชั้น

ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดมีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา ฝึกทักษะการแก้ไขปัญกาและพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา

แก่นักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 จึงได้พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและครูประจำชั้น เพื่อสนอง

นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องงานดูแล ช่วยเหลือ

ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,บ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดสกลนคร,สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลอากาศอำนวย,โรงพยาบาลวาริชภูมิ

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/sakonnakhon3goth-166873673451991/photos/?tab=album&album_id=1830715663734442

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3