ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 25 มิ.ย.64

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.64)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
      อนุบาล 1
177
179
356
31
      อนุบาล 2
1,252
1,252
2,504
186
      อนุบาล 3
1,429
1,316
2,745
195
      รวมก่อนประถมศึกษา
2,858
2,747
5,605
412
      ประถมศึกษาปีที่ 1
1,661
1,610
3,271
205
      ประถมศึกษาปีที่ 2
1,788
1,623
3,411
203
      ประถมศึกษาปีที่ 3
1,900
1,758
3,658
206
      ประถมศึกษาปีที่ 4
1,797
1,742
3,539
202
      ประถมศึกษาปีที่ 5
1,703
1,716
3,419
201
      ประถมศึกษาปีที่ 6
1,806
1,745
3,551
206
      รวมประถมศึกษา
10,655
10,194
20,849
1,223
      มัธยมศึกษาปีที่ 1
675
516
1,191
65
      มัธยมศึกษาปีที่ 2
622
530
1,152
63
      มัธยมศึกษาปีที่ 3
601
531
1,132
63
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
1,898
1,577
3,475
191
      มัธยมศึกษาปีที่ 4
10
8
18
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
11
16
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 6
10
5
15
1
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
25
24
49
3
      รวมทั้งสิ้น
15,436
14,542
29,978
1,829

 

อำเภอ
อนุบาล
ประถม
มัธยม ต้น
มัธยม ปลาย
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
วานรนิวาส
1,200
1,189
2,389
177
4,356
4,153
8,509
523
698
610
1,308
79
6,254
5,952
12,206
779
คำตากล้า
320
262
582
46
1,173
1,136
2,309
124
185
145
330
18
1,678
1,543
3,221
188
บ้านม่วง
704
655
1,359
97
2,509
2,339
4,848
293
620
511
1,131
57
25
24
49
3
3,858
3,529
7,387
450
อากาศ
634
641
1,275
92
2,617
2,566
5,183
283
395
311
706
37
3,646
3,518
7,164
412
รวมทั้งสิ้น
2,858
2,747
5,605
412
10,655
10,194
20,849
1,223
1,898
1,577
3,475
191
25
24
49
3
15,436
14,542
29,978
1,829

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อำเภอวานรนิวาาส)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อำเภอคำตากล้า)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อำเภอบ้านม่วง)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อำเภออากาศอำนวย)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนขนาดเล็ก)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนขยายโอกาส)

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3