การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2565

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ารประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3