ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2565

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.65)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
      อนุบาล 1 193 165 358 32
      อนุบาล 2 1,391 1,210 2,601 187
      อนุบาล 3 1,330 1,315 2,645 190
      รวมก่อนประถมศึกษา 2,914 2,690 5,604 409
      ประถมศึกษาปีที่ 1 1,590 1,460 3,050 202
      ประถมศึกษาปีที่ 2 1,677 1,638 3,315 203
      ประถมศึกษาปีที่ 3 1,809 1,644 3,453 205
      ประถมศึกษาปีที่ 4 1,929 1,789 3,718 206
      ประถมศึกษาปีที่ 5 1,825 1,735 3,560 205
      ประถมศึกษาปีที่ 6 1,716 1,732 3,448 202
      รวมประถมศึกษา 10,546 9,998 20,544 1,223
      มัธยมศึกษาปีที่ 1 686 560 1,246 63
      มัธยมศึกษาปีที่ 2 651 498 1,149 64
      มัธยมศึกษาปีที่ 3 614 517 1,131 62
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,951 1,575 3,526 189
      มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 7 16 1
      มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
      มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 10 17 1
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 25 46 3
      รวมทั้งสิ้น 15,432 14,288 29,720 1,824

 

อำเภอ
อนุบาล
ประถม
มัธยม ต้น
มัธยม ปลาย
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
วานรนิวาส
1,230
1,110
2,340
173
4,284
4,110
8,394
525
750
603
1,353
80
6,264
5,823
12,087
779
คำตากล้า
299
289
588
45
1,190
1,101
2,291
125
176
149
325
18
1,665
1,539
3,204
188
บ้านม่วง
716
636
1,352
97
2,478
2,273
4,751
298
652
506
1,158
54
21
25
46
3
3,867
3,440
7,307
452
อากาศ
669
655
1,324
94
2,594
2,514
5,108
275
373
317
690
37
3,636
3,486
7,122
406
รวมทั้งสิ้น
2,914
2,690
5,604
409
10,546
9,998
20,544
1,223
1,951
1,575
3,526
189
21
25
46
3
15,432
14,288
29,720
1,824

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (อำเภอวานรนิวาาส)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (อำเภอคำตากล้า)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (อำเภอบ้านม่วง)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (อำเภออากาศอำนวย)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนขนาดเล็ก)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนขยายโอกาส)

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3