รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการ

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 บ้านกุดเรือคำ นางมยุรี อุ่นวิเศษ 098-5366832 47030001@sakonnakhon3.go.th
2 บ้านจำปาดง นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง 065-8402540 47030002@sakonnakhon3.go.th
3 บ้านห้วยน้ำเที่ยง นายภิญโญ ศรีถาพร 082-8367266 47030003@sakonnakhon3.go.th
4 บ้านขัวก่าย นายกิติชัย  สมบัติดี 089-5751167 47030004@sakonnakhon3.go.th
5 บ้านขาม นายแดนไพร สีมาคาม 089-2194655 47030005@sakonnakhon3.go.th
6 บ้านวังเวิน นายสมภพ  ศรีพั้ว 085-6097765 47030006@sakonnakhon3.go.th
7 บ้านส้งเปือย นายทองทวี  พรมสีดา 081-8735114 47030007@sakonnakhon3.go.th
8 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว นายสันทัด  ธุระนนท์ 088-4667259 47030008@sakonnakhon3.go.th
9 บ้านโคกถาวร นางละม่อม  เคนไชยวงศ์ 089-5703197 47030009@sakonnakhon3.go.th
10 บ้านคอนศรีบะสะแบง นายวิรัตน์  คณิสาร 089-5693794 47030010@sakonnakhon3.go.th
11 บ้านนาโพธิ์ นายสกลใจ  ช่วยรักษา 065-2487891 47030011@sakonnakhon3.go.th
12 บ้านคำเจริญ นายสราวุธ อินทร์คำน้อย 081-3806358 47030012@sakonnakhon3.go.th
13 บ้านคูสะคาม นายพุทธา ศรีสุราช 089-5691275 47030013@sakonnakhon3.go.th
14 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม นายสมโพธิ์ สุวรรณคำ 081-9764253 47030014@sakonnakhon3.go.th
15 บ้านโคกแสง นายสุพจน์​ ศรีธรรมมา 081-7693632 47030015@sakonnakhon3.go.th
16 บ้านเดื่อศรีคันไชย นายวีระชัย จักรไชย 091-1537908 47030016@sakonnakhon3.go.th
17 บ้านขุนภูมิ นายชัชวาลย์ ธุระนนท์ 089-2801643 47030017@sakonnakhon3.go.th
18 บ้านยางคำ นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 093-3585595 47030018@sakonnakhon3.go.th
19 บ้านโนนแพง ว่าง ว่าง 47030019@sakonnakhon3.go.th
20 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า 098-5857806 47030020@sakonnakhon3.go.th
21 บ้านวังหว้า นายประจักษ์ แสนพันนา 089-9412197 47030021@sakonnakhon3.go.th
22 บ้านนาอวนน้อย นายดนุพล  กาญจนกัณโห 088-5615930 47030022@sakonnakhon3.go.th
23 บ้านโคกกลาง นายสำราญ  พรมวัง 062-9291626 47030023@sakonnakhon3.go.th
24 บ้านโคกสว่าง นายนิเวศน์  มณีสิงห์ 085-6455637 47030024@sakonnakhon3.go.th
25 ท่าศรีไคลวิทยาคม นายวัฒนา อุประ 085-6429470 47030025@sakonnakhon3.go.th
26 บ้านธาตุตาลเดี่ยว นางสาวกนกพรรณ  ไชยวงศ์คต 062-1936423 47030026@sakonnakhon3.go.th
27 บ้านหนองตากวย นาวิทยา ไชยภูมิ 081-0604067 47030027@sakonnakhon3.go.th
28 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม นางสาวดารุณี สายแวว 093-2029770 47030028@sakonnakhon3.go.th
29 บ้านหนองฮาง นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว 087-9494665 47030029@sakonnakhon3.go.th
30 บ้านโนนแต้ นายก่อโชค โยตะศรี 083-3445145 47030030@sakonnakhon3.go.th
31 บ้านกุดจิก นางพันสา  ศรีปากดี 081-0514759 47030031@sakonnakhon3.go.th
32 บ้านหนองขุ่นนาคำ นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน 081-873-4694 47030032@sakonnakhon3.go.th
33 บ้านหนองม่วง นายพนม ธุระนนท์ 085-6478516 47030033@sakonnakhon3.go.th
34 บ้านดอนมุยหนองแฝก ว่าง ว่าง 47030034@sakonnakhon3.go.th
35 บ้านกุดเรือ นางวราภรณ์  อรรถสาร 088-5503572 47030035@sakonnakhon3.go.th
36 บ้านหนองแสงคำ นางสาวพจนา  ธุระนนท์ 062-5988893 47030036@sakonnakhon3.go.th
37 บ้านนาซอ นายตรีเนตร ตรงดี 087-2131620 47030037@sakonnakhon3.go.th
38 บ้านหนองนาหารสมสนุก นายทรงฤทธิ์  วงศ์คำจันทร์ 081-0471362 47030038@sakonnakhon3.go.th
39 บ้านดอนยานาง นายวิทูร  ศรีนุกูล 085-5907895 47030039@sakonnakhon3.go.th
40 บ้านหินเหิบ นายวรวิทย์ บุญพูล 082-8430200 47030040@sakonnakhon3.go.th
41 บ้านสุวรรณคีรี นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน 085-7391200 47030041@sakonnakhon3.go.th
42 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ นายพิชัย หาญรักษ์ 089-8433659 47030042@sakonnakhon3.go.th
43 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง นายประสิทธิ์  พิมพิสาร 088-5625223 47030043@sakonnakhon3.go.th
44 บ้านปลาหลาย นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ 081-7293871 47030044@sakonnakhon3.go.th
45 บ้านนาง่ามเล้า นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด 092-9985429 47030045@sakonnakhon3.go.th
46 อนุบาลวานรนิวาส นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ 095-1691403 47030046@sakonnakhon3.go.th
47 บ้านวังบง นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ 086-2340005 47030047@sakonnakhon3.go.th
48 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ นายวีระศักดิ์ วงศ์อุดมศิลป์ 089-2781929 47030048@sakonnakhon3.go.th
49 บ้านโนนอุดม นายศรี  ปงผาบ 083-3291839 47030049@sakonnakhon3.go.th
50 บ้านดอนแดง นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ 086-2421241 47030050@sakonnakhon3.go.th
51 บ้านแก้ง นายวสุกฤต สุวรรณเทน 082-1216625 47030051@sakonnakhon3.go.th
52 บ้านโคกสะอาด นายชูชาติ มาละอินทร์ 089-8634974 47030052@sakonnakhon3.go.th
53 บ้านศรีวิชัย นายประวิตร กิตติธรรม 086-2427248 47030053@sakonnakhon3.go.th
54 บ้านห้วยแสง นายสุเทพ  เหลาแตว 098-0975810 47030054@sakonnakhon3.go.th
55 บ้านห้วยหินลาด นายเสรี พลาชัย 089-8423910 47030055@sakonnakhon3.go.th
56 บ้านห้วยหิน นายยนต์ ดั่นเจริญ 086-2325382 47030056@sakonnakhon3.go.th
57 บ้านโนนทับช้าง นายวัชระ  แสงพงศานนท์ 089-8403400 47030057@sakonnakhon3.go.th
58 บ้านวังเยี่ยม นายเหรียญชัย ภูริษี 089-2744836 47030058@sakonnakhon3.go.th
59 บ้านโพนสวาง นายอิทธิชัย  ประธาน 085-0100912 47030059@sakonnakhon3.go.th
60 บ้านหนองแวง นางสาวประพิณ ใครลามเมา 093-1268359 47030060@sakonnakhon3.go.th
61 บ้านโนนเจริญศิลป์ นายสุทธิพงค์ พรมวัง 083-3532564 47030061@sakonnakhon3.go.th
62 บ้านนาบัว นางวรรณวิภา เฒ่าอุดม 089-9405447 47030062@sakonnakhon3.go.th
63 บ้านโคกก่องหนองแวง นางสุวิมล  ภูละคร 088-5400840 47030063@sakonnakhon3.go.th
64 บ้านนาจาร นายสุริยนต์ เถายะบุตร 097-0177641 47030064@sakonnakhon3.go.th
65 บ้านตาดโตน นายนิยม เถายะบุตร 081-0554557 47030065@sakonnakhon3.go.th
66 บ้านบะป่าคา นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์ 062-526-2545 47030066@sakonnakhon3.go.th
67 บ้านน้ำบุ้น นายอภิชาติ กุลอัก 087-2300565 47030067@sakonnakhon3.go.th
68 บ้านเชียงเพ็ง นายนเรศ พรหมวงศ์ 095-1686114 47030068@sakonnakhon3.go.th
69 บ้านทุ่งโพธิ์ นายสัญญา  วัฒนาเนตร 085-7453169 47030069@sakonnakhon3.go.th
70 บ้านหนองสนม นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์ 081-9741046 47030070@sakonnakhon3.go.th
71 บ้านโพนแพง นายไพวัน ไขลาเมา 08-44307007 47030071@sakonnakhon3.go.th
72 บ้านโนนชนะสังคม นายสายันต์  วะเกิดเป้ง 088-5733655 47030072@sakonnakhon3.go.th
73 บ้านนาคอย นายโสภณ  ศรีผักผ่อง 091-3690545 47030073@sakonnakhon3.go.th
74 บ้านก่อ นายไพบูลย์ กุลอัก 087-7711224 47030074@sakonnakhon3.go.th
75 บ้านบะนกทา นางจินดา อินทรสิทธิ์ 082-8388699 47030075@sakonnakhon3.go.th
76 บ้านนายม นางสาวฬิเอ วงศ์อินทร์อยู่ 083-9829153 47030076@sakonnakhon3.go.th
77 บ้านวังโพน นายวัชระ แง่พรหม 090-9196961 47030077@sakonnakhon3.go.th
78 บ้านอินทร์แปลง นายอำนวย เหลาคม 095-1697100 47030078@sakonnakhon3.go.th
79 บ้านโคกก่องคูสะคาม นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์ 088-0593922 47030079@sakonnakhon3.go.th
80 อนุบาลคำตากล้า นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี 087-2328012 47030080@sakonnakhon3.go.th
81 บ้านหนองพอกน้อย นายพงศกร ต้นภูบาล 087-9969505 47030081@sakonnakhon3.go.th
82 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นายวิทิศ ศรีหาพงษ์ 088-5633799 47030082@sakonnakhon3.go.th
83 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ นายนาถณรงค์ กุลอัก 098-2195276 47030083@sakonnakhon3.go.th
84 บ้านแสนสุขสามัคคี นายแสงบุญ เถาโคตรศรี 084-7193842 47030084@sakonnakhon3.go.th
85 บ้านสันติสุขสระแก้ว นายบัญชา คิดโสดา 086-2426746 47030085@sakonnakhon3.go.th
86 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์ 081-8736765 47030086@sakonnakhon3.go.th
87 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสาวกาจนา  ทองล้วน 095-6601448 47030087@sakonnakhon3.go.th
88 บ้านดอนคำ นายพิทักษ์  ใจแน่น 096-2701290 47030088@sakonnakhon3.go.th
89 บ้านนาแต้ นายสมคิด​ ชิงชัย 093-5436006 47030089@sakonnakhon3.go.th
90 แพดพิทยารัตน์ นายวิฑิต  บุญอาษา 086-2304458 47030090@sakonnakhon3.go.th
91 บ้านตาด นางบุญช่วย  พันธ์เสนา 087-2280446 47030091@sakonnakhon3.go.th
92 บ้านกุดจาน นายปัญญา พันธ์เสนา 089-0301472 47030092@sakonnakhon3.go.th
93 บ้านดงบัง นายชาญชัย  ปริตวา 081-7297948 47030093@sakonnakhon3.go.th
94 บ้านดงอีด่อย นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์ 096-2457563 47030094@sakonnakhon3.go.th
95 บ้านหนองบัวสิม นายจำรัส  สิงห์คาม 087-2368769 47030095@sakonnakhon3.go.th
96 บ้านนาถ่อน นายเทพฤทธิ์  สมบูรณ์ 086-1106296 47030096@sakonnakhon3.go.th
97 เพียพิทยาพัฒน์ นายเสกสรรค์  แช่มชื่น 081-0546839 47030097@sakonnakhon3.go.th
98 บ้านท่างาม นางชมพูนุท ศรีสุราช 095-1979546 47030098@sakonnakhon3.go.th
99 บ้านดงห้วยเปลือย นายนพรัตน์ ชรินทร์ 081-2627133 47030100@sakonnakhon3.go.th
100 นาข่าวิทยา นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน 095-6624184 47030101@sakonnakhon3.go.th
101 บ้านหนองลาด นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร 095-3962701 47030102@sakonnakhon3.go.th
102 บ้านหนองท่มท่ากระดัน นางสาวภัทราวดี  อุปทุม 081-0177731 47030103@sakonnakhon3.go.th
103 บ้านซ่อมดู่ ว่าที่ร้อยตรีศิริ  นารีสา 081-0481368 47030104@sakonnakhon3.go.th
104 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ นายสัญญา คุณละ 083-3334453 47030105@sakonnakhon3.go.th
105 บ้านด่านสมบูรณ์ นายวิเศษ บุญสนอง 061-1195961 47030106@sakonnakhon3.go.th
106 ขาวสง่าเจริญวิทย์ นายวรวุฒิ เทียนแก้ว 095-1688584 47030107@sakonnakhon3.go.th
107 บ้านดงหม้อทอง นายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น 080-2282307 47030108@sakonnakhon3.go.th
108 บ้านคำยาง นายอภัย  ปังอุทา 090-9202229 47030109@sakonnakhon3.go.th
109 บ้านดงเหนือ นายนิรันดร์ นันทะศรี 089-2789681 47030110@sakonnakhon3.go.th
110 บ้านดอนแดงคำอ้อ นายพงศ์ชยุตม์  จันทร์ละคร 062-1836764 47030111@sakonnakhon3.go.th
111 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล นายสุพรรณ  ศรีสุราช 088-2559418 47030112@sakonnakhon3.go.th
112 คำปลาฝานาทวี ดร.กิตติชัย โคงัน 088-2583211 47030113@sakonnakhon3.go.th
113 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ นายกริชเพชร คำโสภา 083-3537766 47030114@sakonnakhon3.go.th
114 บ้านน้ำจั้น นายรวมพล  ดวงศรีจันท์ 082-8484936 47030115@sakonnakhon3.go.th
115 บ้านโนนไทย นางสุจิตรา  ลุนาวัน 098-1035867 47030116@sakonnakhon3.go.th
116 บ้านสามแยกพิทักษ์ นายเสน่ห์ เหลือขันธ์ 081-2603924 47030117@sakonnakhon3.go.th
117 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด นายนพพล​ วงศ์กระจ่าง 091-9199210 47030118@sakonnakhon3.go.th
118 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ นายสมรชัย สมบูรณ์ 093-5452221 47030119@sakonnakhon3.go.th
119 บ้านพุทธรักษา นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 085-6627353 47030120@sakonnakhon3.go.th
120 บ้านคำภูทอง ว่าง ว่าง 47030121@sakonnakhon3.go.th
121 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวย นายเชษฐา แสนโคตร 086-8546504 47030122@sakonnakhon3.go.th
122 บ้านลึมบอง นายอภิรัฐ แสงลี 085-0041652 47030123@sakonnakhon3.go.th
123 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 นายไพรสันต์  พละศักดิ์ 081-9549190 47030124@sakonnakhon3.go.th
124 บ้านหว้านสหวิทยา นางอัญชลี เหลาสิทธิ์ 087-9440057 47030125@sakonnakhon3.go.th
125 บ้านสรศรี นายวีระพงษ์​ นีไลย์นาค 099-0198989 47030126@sakonnakhon3.go.th
126 บ้านจาร นางบัวทอง ราช้อน 081-7391320 47030127@sakonnakhon3.go.th
127 บ้านดงยาง นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร 083-3354684 47030128@sakonnakhon3.go.th
128 อนุบาลบ้านม่วง นายนคร ผ่านแสนเสาร์ 086-2330903 47030129@sakonnakhon3.go.th
129 ประชานาดอกไม้ นายขวัญชัย เฮียงราช 089-5778095 47030130@sakonnakhon3.go.th
130 ชุมชนบ้านมาย นายปรัชวุฒิ คำผุย 081-8736628 47030131@sakonnakhon3.go.th
131 นาจานกล้วยน้อย นายสราวุธ สุพรมอินทร์ 083-3537755 47030132@sakonnakhon3.go.th
132 บ้านหนองบ่อ นายปรีชา คำภาจันทร์ 097-3071351 47030133@sakonnakhon3.go.th
133 บ้านโพธิ์ชัย นายพิมนต์ ศรีสำอางค์ 089-5728711 47030134@sakonnakhon3.go.th
134 บ้านบ่อแดง นายหรรษา เกียววงค์ 063-2728956 47030135@sakonnakhon3.go.th
135 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี นายไมตรี ปัญหาวงศ์ 089-9373989 47030136@sakonnakhon3.go.th
136 บ้านคำลอดพื้น นายวุฒิพงษ์ กุลวงษ์ 081-2591024 47030137@sakonnakhon3.go.th
137 บ้านนาดูนนาดี นายกิตติศักดิ์  สำเภา 085-7493655 47030138@sakonnakhon3.go.th
138 บ้านโนนแสบง นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม 082-1015479 47030139@sakonnakhon3.go.th
139 ชุมชนบ้านห้วยหลัว นายชวลิต​ มินพิมาย 095-6590311 47030140@sakonnakhon3.go.th
140 บ้านห้วยทราย นายทรงศักดิ์ สู่สุข 085-7461501 47030141@sakonnakhon3.go.th
141 บ้านเหล่าผักใส่ นายสมเด็จ ขาวนาเข 089-8419798 47030142@sakonnakhon3.go.th
142 บ้านท่าก้อน นายเกรียงศักดิ์ พละไกร 081-2600731 47030143@sakonnakhon3.go.th
143 บ้านดอนแดง ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์ 089-8630984 47030144@sakonnakhon3.go.th
144 บ้านท่าควาย นายทรง งิ้วไชยราช 083-3415828 47030145@sakonnakhon3.go.th
145 บ้านนาหวาย นายวงศธร แก้วฝ่าย 088-7309735 47030146@sakonnakhon3.go.th
146 บ้านโพนก่อ นายสุทธิ  สุวรรณจันทร์ 081-0589592 47030147@sakonnakhon3.go.th
147 บ้านโนนสวรรค์ นางเดือนเพ็ญ  อัครจันทร์ 088-3395568 47030148@sakonnakhon3.go.th
148 บ้านสงเปือย นางพิไลรัตน์  คิดโสดา 087-9459235 47030149@sakonnakhon3.go.th
149 บ้านนากะทาด นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ 089-0193394 47030150@sakonnakhon3.go.th
150 บ้านนาฮี นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย 097-3050101 47030151@sakonnakhon3.go.th
151 บ้านบะหว้า นายสมเพชร  ลาบัวใหญ่ 089-2753554 47030152@sakonnakhon3.go.th
152 บ้านบะยาว นายเจน  ศรีคุณ 086-2393709 47030153@sakonnakhon3.go.th
153 บ้านวังม่วง นายชวลิต  วรเมธานนทกุล 081-9650546 47030154@sakonnakhon3.go.th
154 บ้านเม่นน้อย นายวีรชล  บุพศิริ 089-5778579 47030155@sakonnakhon3.go.th
155 บ้านดงสาร นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย 094-1692509 47030156@sakonnakhon3.go.th
156 บ้านเสาวัด นายไพจิตร คิดโสดา 089-8460878 47030157@sakonnakhon3.go.th
157 โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลา นายวชิระ ชายกวด 086-2333999 47030158@sakonnakhon3.go.th
158 บ้านดงเสียว นายบุญทัน ไมอักรี 087-2369054 47030159@sakonnakhon3.go.th
159 บ้านดงมะกุ้ม นางบุญญนุช  วันนาโน 092-9901839 47030160@sakonnakhon3.go.th
160 ชุมชนบ้านโพนงาม นายหนูใจ ทมถา 081-7683128 47030161@sakonnakhon3.go.th
161 ชุมชนบ้านกลางนาโน นายสมพงศ์   ดีวันไชย 084-1350420 47030162@sakonnakhon3.go.th
162 บ้านแพงน้อย ถูกปรับลดแล้ว(เรียนรวมแพงใหญ่) ว่าง 47030163@sakonnakhon3.go.th
163 บ้านคึม นายไมตรี   สัพโส 085-6489137 47030164@sakonnakhon3.go.th
164 บ้านเซือม นายบัณฑิต    เดชขันธ์ 083-2886661 47030165@sakonnakhon3.go.th
165 บ้านแพงใหญ่ นายอนันตเดช งิ้วโสม 089-2793764 47030166@sakonnakhon3.go.th
166 บ้านข้าวแป้ง นายวิบูรณ์  สิงห์คราม 087-9827086 47030167@sakonnakhon3.go.th
167 บ้านกุดจอกน้อย นายประจักษ์    อมลา 087-4474789 47030168@sakonnakhon3.go.th
168 บ้านโคกไม้ล้ม นายชัยประสิทธิ์  เพริศแก้ว 087-9452815 47030169@sakonnakhon3.go.th
169 บ้านวาใหญ่ นายจอมใจ   บุญสินชัย 087-2243343 47030170@sakonnakhon3.go.th
170 บ้านวาน้อย นายสมชาย   สมบูรณ์ 081-7682668 47030171@sakonnakhon3.go.th
171 บ้านหนองบัวแดง นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ 093-7372313 47030172@sakonnakhon3.go.th
172 บ้านกุดจอก ถูกปรับลดแล้ว(เรียนรวมโคกไม้ล้ม) ว่าง 47030173@sakonnakhon3.go.th
173 บ้านหนองสามขา ว่าง ว่าง 47030174@sakonnakhon3.go.th
174 บ้านถ้ำเต่า นายกองมา บุญชาญ 083-6631136 47030175@sakonnakhon3.go.th
175 บ้านนาดอกไม้ นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ 081-9655026 47030176@sakonnakhon3.go.th
176 บ้านหนองผือ นางสาวรัชณี  บุญชาญ 064-0839890 47030177@sakonnakhon3.go.th
177 บ้านดอนทอย นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 081-0546192 47030178@sakonnakhon3.go.th
178 บ้านนายอ นายเสกสันต์  จูมจันทา 089-8418969 47030179@sakonnakhon3.go.th
179 บ้านหนองตาไก้ ว่าง ว่าง 47030180@sakonnakhon3.go.th
180 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ นายเฮ็ง  งิ้วไชยราช 098-2562152 47030181@sakonnakhon3.go.th
181 บ้านอากาศ นายสุวัฒน์  มานิตย์ 089-8411780 47030182@sakonnakhon3.go.th
182 บ้านนาเมือง นายกุลชาติ     อุปรี 089-5775169 47030183@sakonnakhon3.go.th

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3