ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2561

ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
      อนุบาล 1
114
133
247
22
      อนุบาล 2
1,543
1,440
2,983
196
      อนุบาล 3
1,753
1,626
3,379
201
      รวมก่อนประถมศึกษา
3,410
3,199
6,609
419
      ประถมศึกษาปีที่ 1
1,768
1,720
3,488
205
      ประถมศึกษาปีที่ 2
1,691
1,698
3,389
202
      ประถมศึกษาปีที่ 3
1,769
1,754
3,523
207
      ประถมศึกษาปีที่ 4
1,819
1,694
3,513
204
      ประถมศึกษาปีที่ 5
1,884
1,762
3,646
206
      ประถมศึกษาปีที่ 6
1,933
1,738
3,671
204
      รวมประถมศึกษา
10,864
10,366
21,230
1,228
      มัธยมศึกษาปีที่ 1
756
602
1,358
64
      มัธยมศึกษาปีที่ 2
643
559
1,202
61
      มัธยมศึกษาปีที่ 3
643
545
1,188
64
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
2,042
1,706
3,748
189
      มัธยมศึกษาปีที่ 4
10
10
20
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 5
10
8
18
1
      มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
2
6
1
      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
24
20
44
3
      รวมทั้งสิ้น
16,340
15,291
31,631
1,840

 

อำเภอ
อนุบาล
ประถม
มัธยม ต้น
มัธยม ปลาย
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
วานรนิวาส
1,418
1,403
2,821
182
4,362
4,184
8,546
522
753
638
1,391
79
6,533
6,225
12,0758
783
คำตากล้า
402
357
759
48
1,161
1,178
2,339
123
229
177
406
18
1,792
1,712
3,504
189
บ้านม่วง
861
743
1,604
100
2,642
2,472
5,114
294
627
576
1,203
56
24
20
44
4
4,154
3,811
7,965
454
อากาศ
729
696
1,425
89
2,699
2,532
5,231
289
433
315
748
36
3,861
3,544
7,405
414
รวมทั้งสิ้น
3,410
3,199
6,609
419
10,864
10,366
21,230
1,228
2,042
1,706
3,748
189
24
20
44
4
16,340
15,291
31,631
1,840

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อำเภอวานรนิวาาส)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อำเภอคำตากล้า)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อำเภอบ้านม่วง)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อำเภออากาศอำนวย)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนขนาดเล็ก)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แยกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนขยายโอกาส)

 

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3