ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพงษ์ แสนโคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 086-3890114
Email : sompong@sakonnakhon3.go.th

นายนรงณ์  เห็นหลอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 093-7433399
Email : narong@sakonnakhon3.go.th

 

นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 081-6014497
Email : taweesak@sakonnakhon3.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพนม ธุระนนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 085-6478516
Email : panom@sakonnakhon3.go.th

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางศุจิกา  อ้วนละมัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 097-3127154
Email : sujika@sakonnakhon3.go.th

 

นายสมสวาท  ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 080-1994946
Email : somsavard@sakonnakhon3.go.th

 

นางสุกัลยา  ทองนุ้ย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-5741554
Email : sukalya@sakonnakhon3.go.th

นายถนัดชัย  สุรภักดิ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน / DLICT
เบอร์โทรศัพท์ 081-8719062
Email : thanatchai@sakonnakhon3.go.th

 

นางปรินดา  สุรภักดิ์
ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหนาที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 083-2896886
Email : parinda@sakonnakhon3.go.th

 

นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 065-3253772
Email : kittisak@sakonnakhon3.go.th

 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 086-2272732
Email : youngchai@sakonnakhon3.go.th

 

นายวัชระ  คำพลงาม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 095-6648045
Email : sonwat@sakonnakhon3.go.th

 

นายสกล  ชัยทวีกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ 081-8729575
Email : sakol@sakonnakhon3.go.th

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3