การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2566

o1      โครงสร้าง 

o2      ข้อมูลผู้บริหาร

o3      อำนาจหน้าที่ 

o4      แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

o5      ข้อมูลการติดต่อ 

o6      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o7      ข่าวประชาสัมพันธ์ 

o8      Q&A  

o9      Social Network 

o10     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

o11     แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

o12     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
            และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

o13     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

o14     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

o15     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

o16     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

o17     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

o18     E–Service 

o19     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o20     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o21     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

o22     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

o23     นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o24     การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o25     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o26     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o27     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o28     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o29     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o30     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

o31     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

o32     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   

o33     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

o34     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

o35     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o36     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

o37     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
            ประจำปี รอบ 6 เดือน   

o38     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

o39     ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

o40     การขับเคลื่อนจริยธรรม 

o41     การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

o42     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o43     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
            และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3