เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 โดยคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ปีการศึกษา 2560 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 30/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญไทย แสนอุบล และนางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยม ฯ โรงเรียนในอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (Reading Test:RT) ปีการศึกษา 2560 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 30/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญไทย  แสนอุบล และนางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ,โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย และโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง ,โรงเรียนบ้านท่างาม และโรงเรียนบ้านนาถ่อน อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จในการดำเนินงานจุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการศึกษา วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้อย่างตรงประเด็น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเป็นไปในทิศทาง              และมาตรฐานเดียวกัน และผลที่ได้จากการประเมินสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3