เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมินความ สามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมินความ
สามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560 โดยการ
ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง อันจะ
นำไปสู่การกำหนดนโยบายการศึกษา การนำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านอ่านของ
ผู้เรียนได้อย่างตรงประเด็น เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้ผลที่ได้จากการประเมินสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3