Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตร SET e-leaning ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน

Read More »

คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน รร.ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหินเหิบ ,โรงเรียนบ้านหนองแวงและโรงเรียนบ้านน้ำบุ้น

เมื่อวันพุธที่ 26 ม.ค. 65 สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นาง ...

Read More »

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับรางวัลในพิธีมอบ รางวัลพระพฤหัสบดี เพื่อยกยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ สนง.สกสค.สกลนคร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

->>ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ อกศจ.สกลนคร เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พิจารณาความเห็นชอบ การดำเนินการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กำกับติดตาม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเงินดอกผล ปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านดอนทอย,โรงเรียนบ้านดงสารและ โรงเรียนบ้านเซือม ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปิดค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบศูนย์ราชการ อำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศูนย์โพนแพงบะหว้า และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2565 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สน.3 พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1/2565 เพื่อประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2565 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป ...

Read More »