เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลประเภทโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2565) ผู้เข้าประชุมได้แก่ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 ศูนย์เครือข่าย และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลประเภทโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2565) ผู้เข้าประชุมได้แก่ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 ศูนย์เครือข่าย และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแบ่งประเภท ของโรงเรียนในสังกัดฯ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ/แข่งขันสูง , 2.โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย) 3. โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3