News

ข่าวประชาสัมพันธ์

–>>การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีน ปีการศึกษา 2565/2566

Read More »

–>>คำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 6/2565 ลว. 25 ม.ค. 65 เรื่อง มาตรการเข้าพักโรงแรม หรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Read More »

–>>คำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 5/2565 ลว. 25 ม.ค. 65 เรื่อง การรายงานตัวและมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Read More »

–>>คำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 4/2565 ลว. 25 ม.ค. 65 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Read More »

–>>ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 2/2565 เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

Read More »

->>ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตร SET e-leaning ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน

Read More »

->>ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 21

->>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ...

Read More »

–>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บ ...

Read More »